_

KUPIĘ OPROGRAMOWANIE NA DWA STANOWISKA

KUPIĘ OPROGRAMOWANIE NA DWA STANOWISKA

Postprzez STAL-BUD » kwi 24, 2017 13:30

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Zapraszam do złożenia oferty na dostawę systemu do projektowania i zarządzania produkcją dla firmy STAL-BUD z siedzibą przy ul. Fabrycznej 6 w Chełmie.

Zamawiający: STAL-BUD Nastaj Wiesław , 22-100 Chełm, ul. Fabryczna 6

Lokalizacja inwestycji : STAL-BUD Nastaj Wiesław 22-100 CHEŁM,
ul. Fabryczna 6

Szczegółowy zakres zapytania obejmuje:

I) dostawę wartości niematerialnych i prawnych:
1. Zakup autorskiego prawa majątkowego lub licencji (sublicencji) na specjalistyczne oprogramowanie komputerowe – system do projektowania i zarządzania produkcją - oprogramowanie do zainstalowania na 2 stanowiska komputerowe w zakładzie produkcyjnym

Ofertę należy przedstawić jako cenę jednostkową za kompletne oprogramowanie.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zastrzegamy sobie zamówienie oprogramowania u jednego dostawcy.

Termin zakupu: II kwartał 2017 r.

Zakupu oprogramowania dokonamy na podstawie nadesłanych ofert. Jeżeli są Państwo zainteresowani, prosimy o przedstawienie szczegółowej oferty.

Oprogramowanie ściśle określone w zapytaniu ofertowym:

System do projektowania i zarządzania produkcją

 Zaawansowane modelowanie brył 3D
 Projektowanie konstrukcji blaszanych
 Projektowanie dużych złożeń
 Tworzenie konstrukcji spawanych
 Tworzenie konstrukcji ramowych
 Automatyczne generowanie rysunków 2D
 Listy materiałowe konstrukcji rurowych, ramowych, spawanych
 Dokumentacja el. blaszanych (rozwinięcie, tabela gięcia, tabela otworów itp.)
 Tworzenie widoków rozstrzelonych
 Symulacje ruchu
 Zaawansowane obliczenia MES
 Biblioteki elementów złącznych, znormalizowanych
 Biblioteka armatury dla rurociągów
 Projektowanie przewodów elastycznych, rur i rurociągów
 Bezpośrednia wymiana danych z maszynami do gięcia i cięcia blach
 Import/eksport formatów 2D
 Import/eksport formatów 3D

Prosimy, aby Państwa oferta zawierała:
1. potwierdzenie podanego terminu dostawy oprogramowania, o którym mowa lub podanie Państwa propozycji terminu,
2. Państwa wynagrodzenie z tytułu dostawy oprogramowania, o którym mowa,
3. propozycję warunków, sposobu i terminu płatności Państwa wynagrodzenia,
4. propozycję gwarancji jakości z podaniem terminu jej obowiązywania,
5. propozycję sposobu zabezpieczenia właściwego usuwania wad i usterek z tytułu gwarancji technicznych,
6. wskazanie osoby oraz adresu do korespondencji, nr faxu, nr telefonu i adresu poczty elektronicznej, na który należy wysłać ewentualne zamówienie
7. podanie terminu ważności Państwa oferty (do dnia [data]).
8. klauzulę: „oświadczam, iż oferent nie pozostaje w relacji powiązania osobowego lub kapitałowego ze STAL-BUD Wiesław Nastaj, o jakim mowa w zapytaniu ofertowym”

Ofertę proszę złożyć w terminie do - 10.05.2017 r.

pocztą elektroniczną na adres e-mail: stal-bud-nastaj@o2.pl
lub
listem albo pocztą kurierską, na adres: STAL-BUD Wiesław Nastaj, ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm na ręce pani: Beata Kozak.

W przypadku pytań natury technicznej dotyczących niniejszego Zaproszenia prosimy o kontakt z panem Wiesław Nastaj, tel. 508 168 304
e-mail: stal-bud-nastaj@o2.pl

Kryterium wyboru oferty:
- oferowana cena 100%Sposób przyznawania punktacji: najkorzystniejsza oferta w danym kryterium otrzymuje 1 pkt. Pozostałe 0 pkt.

Punktacja będzie przyznawana na podstawie otrzymanych ofert.
Oferta, w której chociaż jeden punkt z zapytania nie zostanie spełniony będzie odrzucona. Oferenci muszą spełnić wszystkie wymagania i odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w zapytaniu ofertowym.

Wybranej przez nas firmie, która zbierze największą ilość punktów udzielimy zlecenia.

W przypadku braku zainteresowania złożeniem oferty proszę o odpowiedź zwrotną.


Informujemy, iż w postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty, które pozostają ze STAL-BUD Wiesław Nastaj w relacji powiązania osobowego lub kapitałowego.
Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
STAL-BUD
 
Posty: 1
Dołączył(a): kwi 24, 2017 13:23

Powrót do Kupię / sprzedam / zamienię

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników